Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2021 ước đạt 19,74 tỷ USD. Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được cho phép để thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì?

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có hiệu lực từ 06/09/2019, thay thế cho Thông tư 19/2014/TT-NHNN. Cụ thể:

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư này.”

tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 1

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp Tiếng Anh là gì?

Theo đó tài khoản vốn đầu tư trực tiếp Tiếng Anh được hiểu như sau: Account Direct investment means the settlement accounts in foreign currencies or Vietnam dong enterprises by foreign direct investment, foreign investors participated in business cooperation contracts open at bank to carry out transactions relating to the activities of foreign direct investment in Vietnam.

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định tại khoản 1 Điều 5 về đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:
 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP).

tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 2

Tài khoản vốn gồm loại nào?

Tài khoản vốn bao gồm tài khoản vốn đầu tư trực tiếptài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Để biết tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì vui lòng xem tại Mục 1.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-NHNN thì tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 3

Quy định sử dụng tài khoản vốn?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Các đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau:

 • Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;
 • Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.
 • Trường hợp vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 5

Thay đổi ngân hàng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Được thực hiện khi doanh nghiệp mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép khác. Sau đó chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới. Cuối cùng, phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng được phép khác chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau khi hoàn tất các bước nêu trên.

Đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư phải thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trong các trường hợp sau:

 • Sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp này xuống dưới 51%;
 • Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 6

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

 • Vốn đầu tư trực tiếp khi giảm vốn đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ trường hợp giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp); kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài (trừ trường hợp các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp), lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
 • Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp hoặc do chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

 Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư

 • Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN được thực hiện như sau:
 • Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
 • Giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các nhà đầu tư trong hợp đồng BCC, giữa các nhà đầu tư trực tiếp thực hiện dự án PPP được thực hiện như sau:
 • Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú trong hợp đồng BCC phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;
 • Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú trực tiếp thực hiện dự án PPP phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Đồng tiền định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam:
 • Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa hai người không cư trú được phép thực hiện bằng ngoại tệ;
 • Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú, giữa người cư trú với nhau phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp luật về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì? mà chúng tôi muốn gửi tới quý bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách hàng chưa nắm rõ, cần luật sư tư vấn hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của Công ty TNHH tư vấn Vạn Phúc Luật vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là gì?

Điều kiện, thủ tục nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam

0932350835