CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tìm hiểu về tư vấn luật đất đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, quyền quản lý đất đai, quyền định đoạt đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai trong khu vực đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các tranh chấp đất đai thường gặp bao gồm:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp về ranh giới đất đai
 • Tranh chấp về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất
 • Tranh chấp về chế độ thừa kế đất đai
 • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai, bao gồm:

 • Do tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 • Do tranh chấp về ranh giới đất đai.
 • Do tranh chấp về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Do tranh chấp về chế độ thừa kế đất đai.
 • Do tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất.

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Tòa án nhân dân.

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013, bao gồm các bước sau:

 1. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Nếu không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết.
 3. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì có quyền khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân.
 • Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, pháp luật có quy định các biện pháp bảo đảm như:
  • Tạm đình chỉ việc sử dụng đất.
  • Buộc thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm quyền sử dụng đất.
  • Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

  .

Các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai rất đa dạng, bao gồm: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng,…

Theo quy định của pháp luật, điều kiện để được tách thửa đất bao gồm:

 • Thửa đất đang sử dụng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai 2013.
 • Thửa đất có diện tích, kích thước phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất không có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quyền sử dụng đất.
 • Thửa đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Thời gian giải quyết tách thửa đất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trình tự, thủ tục tách thửa đất được thực hiện như sau:

 • Chủ sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, xử lý; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc địa chính thửa đất.
 • Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép tách thửa đất.
 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất mới.

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp phải thực hiện thủ tục cập nhật biến động đất đai bao gồm:

 • Thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Thay đổi về diện tích, kích thước, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất
 • Thay đổi về tài sản gắn liền với đất
 • Thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất
 • Thay đổi về tình trạng pháp lý của đất

Căn cứ theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì mới được xem là hợp pháp. Trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bên.

Theo quy định của pháp luật, khi ủy quyền bán đất thì cần phải lập Hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền, theo đó bên ủy quyền giao cho bên được ủy quyền thực hiện một hoặc nhiều hành vi pháp lý nhân danh bên ủy quyền.

Việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các lợi ích sau:

 • Đảm bảo tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giúp các bên tham gia hợp đồng an tâm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Giúp các bên tham gia hợp đồng tránh được các rủi ro pháp lý khi xảy ra tranh chấp.
 • Tăng tính khả thi của hợp đồng khi đăng ký biến động về quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì: Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có biến động.

Xử phạt vi

Các hành vi vi phạm đất đai thường gặp bao gồm:

 • Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai
 • Sử dụng đất không đúng mục đích
 • Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép
 • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
 • Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không đúng quy định
 • Sử dụng đất không đúng ranh giới, diện tích
 • Sử dụng đất để xây dựng công trình trái phép
 • San lấp, tôn tạo mặt bằng trái phép
 • Làm sai lệch hồ sơ địa chính
 • Xâm lấn hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta. Ngoài ra người có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động. Ngoài ra khách hàng còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 28 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc mục đích sử dụng đất của dự án đối với diện tích nhận góp vốn không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta. Ngoài ra người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thẩm quyền xử phạt của từng cơ quan được quy định cụ thể tại Chương III Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. Theo đó, có những cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm về đất đai như UBND các cấp, thanh tra chuyên ngành đất đai, xây dựng,….

Tìm hiểu dich vụ tư vấn luật đất đai của VPL

Nội dung dịch vụ tư vấn luật đất đai của VPL bao gồm các vấn đề sau:

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật về đất đai

Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng về các quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm các quy định về quyền sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai,…

 • Tư vấn về các vấn đề thực tế liên quan đến đất đai

Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng về các vấn đề thực tế liên quan đến đất đai, bao gồm các vấn đề về Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất,Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Thu hồi đất,Giải quyết tranh chấp đất đai,…

 • Soạn thảo các văn bản liên quan đến đất đai
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
 • Luật sư sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất

Ngoài các nội dung trên, luật sư có thể tư vấn cho khách hàng về các vấn đề khác liên quan đến đất đai theo yêu cầu của khách hàng.

VPL có đội ngũ Luật sư chuyên làm nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng. Do đó, khi nhận được yêu cầu của khách hàng, trong vòng 24 giờ làm việc, Luật sư sẽ đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng qua các hình thức như điện thoại, email, phát hành ý kiến pháp lý bằng văn bản,… Đối với những việc phức tạp, cần thời gian nghiên cứu hồ sơ thì Luật sư sẽ báo trước thời gian phản hồi ý kiến tư vấn đến khách hàng

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu của khách hàng, trong vòng 24 giờ làm việc, VPL sẽ đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng qua các hình thức như điện thoại, email, phát hành ý kiến pháp lý bằng văn bản,… Đối với những việc phức tạp, cần thời gian nghiên cứu hồ sơ thì VPL sẽ báo trước thời gian phản hồi ý kiến tư vấn đến khách hàng.

Sử dụng dịch vụ tư vấn luật đất đai có những lợi ích sau:

 • Nhận được tư vấn chính xác, đầy đủ về các quy định của pháp luật về đất đai: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn luật đất đai, khách hàng sẽ được luật sư tư vấn chính xác, đầy đủ về các quy định của pháp luật về đất đai, giúp khách hàng hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình, tránh vi phạm pháp luật.
 • Nhận được tư vấn phù hợp với nhu cầu thực tế: Luật sư sẽ lắng nghe nhu cầu thực tế của khách hàng và tư vấn cho khách hàng những giải pháp phù hợp nhất.
 • Nhận được sự hỗ trợ của luật sư trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai: Luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn luật đất đai, khách hàng sẽ được luật sư tư vấn, giúp khách hàng tránh được các rủi ro pháp lý trong các giao dịch, hoạt động liên quan đến đất đai.
 • Giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp đất đai một cách hiệu quả: Nếu xảy ra tranh chấp đất đai, luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Các hình thức tư vấn luật đất đai bao gồm:

 •  Tư vấn bằng văn bản 
 •  Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu.
 •   Tư vấn qua điện thoại, email,…
 •   Tư vấn qua các phần mềm, ứng dụng tư vấn pháp luật.

Khách hàng nào cũng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn luật đất đai, nhưng đặc biệt cần thiết đối với các khách hàng sau:

 • Khách hàng có nhu cầu giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
 • Khách hàng đang gặp vướng mắc, khó khăn trong các vấn đề liên quan đến đất đai
 • Khách hàng muốn tìm hiểu về pháp luật về đất đai

Đối với cá nhân, VPL thu phí tư vấn từng lần tùy theo yêu cầu tư vấn của khách hàng. Đối với khách hàng khách hàng, VPL có các gói dịch vụ tư vấn luật đất đai cho khách hàng như: Gói cơ bản, Gói chuyên nghiệp, gói thịnh vượng,…Khách hàng có thể xem thêm tại đây.

VPL hiểu rằng thông tin của khách hàng là tài sản quý giá và cần được bảo vệ, do đó VPL cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng. VPL cam kết sẽ sử dụng thông tin của khách hàng một cách cẩn trọng và bảo mật, chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Khi khách hàng gặp vấn đề pháp lý, VPL sẽ tư vấn cho khách hàng theo các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng
 • Bước 2: Phân tích vấn đề pháp lý
 • Bước 3: Tư vấn cho khách hàng
 • Bước 4: Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giải pháp pháp lý

VPL sẽ tư vấn cho khách hàng một cách toàn diện và chính xác, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của VPL. VPL sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để đưa ra những giải pháp pháp lý phù hợp nhất.

VPL cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

VPL có đội ngũ Luật sư và chuyên viên dày dặn kinh nghiệm có thể giao tiếp, tư vấn trực tiếp bằng các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn,….

Khi sử dụng dịch vụ của VPL, khách hàng phải tạm ứng trước 50% giá trị dịch vụ ngay sau khi hai bên ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý. 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của VPL, VPL sẽ xuất hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trong trường hợp VPL không hoàn thành công việc theo thỏa thuận trong Hợp đồng, VPL sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận từ khách hàng, trừ trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái pháp luật. 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của VPL, hai bên sẽ ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong đó nêu rõ phạm vi công việc, phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên, kết quả công việc và các điều khoản khác theo quy định của pháp luật. 

Kinh nghiệm của VPL khi tư vấn luật đất đai cho khách hàng

Khi xác định ranh giới đất đai, cần căn cứ vào các giấy tờ, tài liệu liên quan đến đất đai của các bên liên quan, như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính, sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất của các bên liên quan

Một số ví dụ cụ thể về các khó khăn mà khách hàng có thể gặp phải khi không nắm rõ pháp luật đất đai:

 • Khách hàng mua bán đất không nắm rõ các quy định về giá đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất,… có thể bị người bán lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
 • Khách hàng không nắm rõ các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể bị kéo dài thời gian cấp Giấy chứng nhận, thậm chí bị từ chối cấp Giấy chứng nhận.
 • Khách hàng không nắm rõ các quy định về thu hồi đất có thể bị cơ quan nhà nước thu hồi đất trái pháp luật.
 • Khách hàng không nắm rõ các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai có thể bị thua kiện, mất quyền sử dụng đất.

VPL là một công ty luật uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai. Chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng về pháp luật đất đai.

VPL đã tư vấn thành công cho hàng nghìn khách hàng trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai, bao gồm:

 • Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thu hồi đất
 • Giải quyết tranh chấp đất đai
 • Khiếu nại, tố cáo về đất đai

Khi lựa chọn đơn vị tư vấn luật đất đai khách hàng nên lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có giấy phép hoạt động, có địa chỉ, số điện thoại, website rõ ràng và nên tìm hiểu về kinh nghiệm, năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ, Chuyên môn của luật sư tư vấn,…VPL là một đơn vị tư vấn luật đất đai uy tín mà khách hàng có thể lựa chọn. VPL cam lết cung cấp dịch vụ tư vấn luật đất đai uy tín, chất lượng.

Để sử dụng dịch vụ tư vấn luật đất đai, khách hàng cần chuẩn bị một số nội dung sau:

 • Thông tin về khách hàng: Bao gồm tên khách hàng, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email,…
 • Các vấn đề cần tư vấn: Khách hàng cần nêu rõ các vấn đề cần tư vấn, bao gồm những vấn đề cụ thể, những thắc mắc, những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải.
 • Các tài liệu liên quan: Nếu có các tài liệu liên quan đến vấn đề cần tư vấn, khách hàng cần cung cấp cho công ty luật để hỗ trợ việc tư vấn được chính xác và hiệu quả hơn.
 • Trước khi tách thửa đất, chủ sử dụng đất cần xác minh thông tin về diện tích, kích thước thửa đất được phép tách thửa theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Chủ sử dụng đất cần lưu ý về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất.
 • Chủ sử dụng đất cần lưu ý về việc nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
 • Chủ sử dụng đất cần lưu ý về thời gian giải quyết tách thửa đất không quá 30

  .

Dưới đây là một số lưu ý khi tư vấn luật đất đai:

  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề cần tư vấn: Để luật sư, công ty luật có thể tư vấn một cách chính xác và đầy đủ, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề cần tư vấn.
  • Tìm hiểu kỹ về luật đất đai: Người dân cũng cần tìm hiểu kỹ về luật đất đai để có thể hiểu rõ các quy định của pháp luật và đưa ra các quyết định phù hợp.
  • So sánh ý kiến của các luật sư, công ty luật khác nhau: Để có được tư vấn chính xác và đầy đủ nhất, người dân nên so sánh ý kiến của các luật sư, công ty luật khác nhau.

Chuyển nhượng đất đai là một giao dịch quan trọng, liên quan đến quyền lợi của nhiều bên. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các bên tham gia giao dịch cần lưu ý một số vấn đề sau:

 1. Kiểm tra thông tin về thửa đất: Các thông tin này có thể được kiểm tra tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
 2. Kiểm tra giấy tờ của người chuyển nhượng
 3. Thỏa thuận về giá mua bán
 4. Thỏa thuận về phương thức thanh toán
 5. Thỏa thuận về thời gian bàn giao đất
 6. Lập hợp đồng chuyển nhượng
 7. Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng
 8. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất