Tùy theo hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam là trực tiếp hay gián tiếp mà doanh nghiệp hay nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư tương ứng. Trong đó, đối với tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, theo quy định mọi giao dịch liên quan hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được mở tại một ngân hàng được phép là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật. Vậy khoản vốn đầu tư gián tiếp là gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là gì?

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo cách định nghĩa của các Ngân hàng Việt Nam, được hiểu như sau: Là sản phẩm được các ngân hàng cung cấp theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm đáp ứng việc thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Theo pháp luật Việt Nam, tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 12/03/2014 quy định khái niệm Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp như sau: “Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.”

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 1

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp Tiếng Anh là gì?

Từ khái niệm trên, có thể hiểu tài khoản vốn đầu tư gián tiếp Tiếng Anh được hiểu như sau: An indirect investment capital account is a Payment account in Vietnamese dong opened by a foreign investor at a bank that is permitted to carry out permitted revenue and expenditure transactions related to foreign indirect investment activities in Vietnam.”

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp?

Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định tại Điều 2 về đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bao gồm:

  • Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Trong đó, “Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm đối tượng người không cư trú là tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.
  • Để biết nhà đầu nước ngoài công ty bạn có phải là người nước ngoài cư trú không bạn căn cứ theo Điểm h, Khoản 2, Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định người cư trú gồm có: Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.
  • Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 2

Tài khoản vốn gồm loại nào?

  • Tài khoản vốn để thực hiện việc đầu tư gián tiếp bao gồm các hình thức sau:
  • Phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết
  • Cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM)
  • Trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định sử dụng tài khoản vốn?

Mục đích mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Theo quy định Điều 7 Thông tư 05/2014/TT –NHNN thì Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

Phần thu

a) Thu từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

b) Thu từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán và các giấy tờ có giá khác, nhận cổ tức, lãi từ trái phiếu và giấy tờ có giá phát sinh bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam;

c) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

d) Thu chuyển khoản từ tài khoản của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức ủy thác đầu tư);

đ) Các giao dịch thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 3

Phần chi

a) Chi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức quy định tại Điều 5 của Thông tư này;

b) Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài;

c) Chi thanh toán các chi phí hợp pháp phát sinh tại Việt Nam;

d) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

đ) Chi chuyển khoản sang tài khoản của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức ủy thác đầu tư);

e) Các giao dịch chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 4

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp có nhu cầu chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài. ( Điều 8 Thông tư 05/2014/TT-NHNN).

Chuyển đổi hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Việc chuyển đổi hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 9 Thông tư 05/2014/TT-NHNN như sau:

Việc chuyển đổi từ hình thức đầu tư gián tiếp sang hình thức đầu tư trực tiếp hoặc chuyển đổi từ hình thức đầu tư trực tiếp sang hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn trong doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư trực tiếp (tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp), việc chuyển đổi tài khoản được thực hiện như sau:

a) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo các quy định hiện hành của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép, sau đó đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây đồng thời chuyển số dư trên tài khoản này sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam mới mở nêu trên để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thủ tục đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép;

b) Trường hợp tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 5

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp luật về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là gì? mà chúng tôi muốn gửi tới quý bạn đọc. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách hàng chưa nắm rõ, cần luật sư tư vấn hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của Công ty TNHH tư vấn Vạn Phúc Luật hãy liên hệ với chúng tôi

Đọc thêm

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đặc điểm của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

0932350835