Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư từ dầu tư gián tiếp sang đầu thư trực tiếp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục Đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở. Để nắm rõ hơn các quy định của pháp luật Việt Nam về cách đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, mời bạn đọc cùng Vạn Phúc Luật theo dõi bài viết dưới đây:

Các trường hợp đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép nhưng có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác, nhà đầu tư nước ngoài phải Đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở.
  • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo các quy định hiện hành của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép, sau đó Đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây.

Cach dong tai khoan von dau tu gian tiep 1

Chuyển đổi hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi từ hình thức đầu tư gián tiếp sang hình thức đầu tư trực tiếp hoặc chuyển đổi từ hình thức đầu tư trực tiếp sang hình thức đầu tư gián theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn trong doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư trực tiếp (tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp), việc chuyển đổi tài khoản được thực hiện như sau:

  • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư theo các quy định hiện hành của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép, sau đó đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây đồng thời chuyển số dư trên tài khoản này sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam mới mở nêu trên để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thủ tục đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép;
  • Trường hợp tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cach dong tai khoan von dau tu gian tiep 2

Chuyển tài khoản vốn sang ngân hàng khác

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, khi nhà đầu tư nước ngoài đang sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép nhưng có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác, phải thực hiện chuyển tài khoản vốn sang ngân hàng khác theo các bước sau:

  • Bước 1: Đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở;
  • Bước 2: Chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở sang tài khoản mới.

Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Khi thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép mở tài khoản.

Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định về việc đóng tài khoản thanh toán như sau:

  • Nhà đầu tư (chủ tài khoản) có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;
  • Sau khi đóng tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo bằng văn bản cho chủ tài khoản;
  • Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản được chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Cách đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 4

Trên đây là một số vấn đề pháp lý liên quan đến cách đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Mọi pháp lý liên quan đến tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bạn đọc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn. Chúng tối rất mong nhận được câu hỏi của bạn.

Đọc thêm

Thủ tục đăng ký mới, gia hạn khoản vay nước ngoài

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài

0932350835