Đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm là hai loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Hiện nay, vấn đề tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm đang được rất nhiều người sử dụng đất quan tâm. Tuy nhiên các quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm rất phức tạp. Vậy tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm là gì? Diện tích tối thiểu để tách thửa đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm như thế nào? Thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và cây lâu năm ra sao?…Trong bài viết dưới đây, Luật Vạn Phúc sẽ giúp bạn tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan đến Thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm. Mời Quý khách hàng cùng tham khảo.

tách thửa đất trồng cây lâu năm

Cơ sở pháp lý

Thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

Quy định về tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm

 Đối với đất trồng cây lâu năm

 •  Điều kiện tách thửa đất trồng cây lâu năm

Để có thể tách thửa đất trồng cây lâu năm, cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất, thửa đất trồng cây lâu năm phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thứ hai, thửa đất trồng cây lâu năm không thuộc diện tranh chấp hoặc đang bị khiếu nại và vẫn trong thời gian sử dụng;

Thứ ba, thửa đất trồng cây lâu năm không có thông báo hay quyết định thu hồi đất từ cơ quan Nhà nước;

Thứ tư, đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng đất chủ sở hữu không vi phạm các quy định về Luật đất đai;

Thứ năm, thửa đất trồng cây lâu năm không nằm trong các trường hợp không được tách thửa theo quy định của pháp luật;

Thứ sáu, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích theo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Thứ bảy, thửa đất trồng cây lâu năm không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

 • Hồ sơ tách thửa đất trồng cây lâu năm

Căn cứ vào khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm bao gồm:

(1) Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Mẫu đơn xin tách thửa đất trồng cây lâu năm

Mẫu số 11/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤTKính gửi: ………………………………………………
…………………………………………………………………..
Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: ……………………………..; b) Tờ bản đồ số: ………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận
3. Lý do tách, hợp thửa đất: ……………………………………………………………..
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………

……………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:

 • Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;
 • Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;
 • Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;
 • Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
 • Diện tích tách thửa đất trồng cây lâu năm

Căn cứ theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được tách: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp đối với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Điều này có nghĩa là, ở mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất. UBND từng địa phương sẽ dựa trên điều kiện quỹ đất, phát triển kinh tế và quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại từng địa phương để đưa ra quy định hạn mức đất giao và diện tích tối thiểu tách thửa.

Thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và hằng năm

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Theo quy định của pháp luật, đất trồng cây lâu năm khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn so với quy định thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện về:

 • Thửa đất trồng cây lâu năm đang sử dụng được hình thành trước ngày có văn bản quy định về diện tích đất tối thiểu do Ủy ban nhân dân cấp của thuộc địa phương đó công bố và có hiệu lực thi hanh;
 • Thửa đất đó có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 •  Trường hợp thửa đất muốn tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì người xin tách thửa phải làm đơn xin tách thửa đồng thời với việc xin được hợp thửa đó với thửa đất khác liền kề nhằm tạo thành một thửa đất mới;

Đối với đất trồng cây hàng năm

Đối với đất trồng cây hàng năm thì điều kiện tách thửa đất trồng cây hàng năm, hồ sơ tách thửa đất trồng cây hàng năm, mẫu đơn xin tách thửa đất trồng cây hàng năm, diện tích tách thửa đất trồng cây hàng năm tương tự như các quy định đối với đất trồng cây lâu năm.

Quy trình tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ đã nêu trên

Bước 2: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu tách thửa tại văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai sau khoản thời gian nhận hồ sơ xin tách thửa sẽ sở hữu được trách nhiệm thực hiện các công việc:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

* Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

* Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng đất

Về thời hạn tách thửa đất trồng cây lâu năm và trồng cây hàng năm: Thời gian giải quyết thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, và không quá 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với các xã miền núi hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và hằng năm

Một số câu hỏi thường gặp

 • Hạn mức tách thửa đất cây lâu năm là bao nhiêu?

Theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

 • Phí tách thửa đất trồng cây lâu năm?

Về vấn đề phí tách thửa đất trồng cây lâu năm tại cơ quan Nhà nước chưa có quy định về một mức chi phí nhất định cho các chủ thể có nhu cầu tách thửa đất trồng cây lâu năm. Để thuận lợi cho Quý khách hàng thực hiện việc tách thửa đất trồng cây lâu năm, Công ty Luật Vạn Phúc đang hỗ trợ cho Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tách thửa đất trồng cây lâu năm với mức giá hợp lý và phù hợp nhất trên thị trường hiện nay. Đến với Luật Vạn Phúc, Quý khách hàng sẽ được đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng phục vụ.

 • Gia hạn đất trồng cây hàng năm khác như thế nào?

Về thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 và khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

Như vậy, khi hết thời hạn sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì sẽ được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm theo Điều 126 Luật đất đai mà không phải làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất.

Qua bài viết này Công ty Luật Vạn Phúc mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm. Luật Vạn Phúc là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật đất đai nói chung, về thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm nói riêng, mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm trong cả nước. Để thuận tiện về vấn đề hồ sơ và thời gian tách thửa một cách nhanh chóng và đúng quy định pháp luật, Luật Vạn Phúc còn hỗ trợ Quý khách hàng thông qua dịch vụ tách thửa đất trồng cây lâu năm và hàng năm. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.

Đọc thêm:

Hướng dẫn quy trình, thủ tục tách thửa đất ở mới nhất

07 kinh nghiệm vàng khi làm thủ tục tách thửa đất

 

0932350835