Vốn đầu tư bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động do nhà đầu tư huy động hoặc vay của các cá nhân, tổ chức khác. Trong quá trình thực hiện dự án, căn cứ trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, nhà đầu tư có thể điều chỉnh giảm vốn đầu tư bằng hoặc gần bằng với vốn điều lệ đã đăng ký hoặc điều chỉnh giảm vốn đầu tư đồng thời giảm vốn điều lệ công ty.

Các trường hợp giảm vốn đầu tư

 • Theo quyết định của nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư không góp đủ số vốn đã cam kết góp.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty luật vạn phúc nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
Giảm vốn đầu tư nước ngoài
Giảm vốn đầu tư nước ngoài

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông.
 • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quyết định của công ty.
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Trình tự, thủ tục giảm vốn đầu tư bằng hoặc gần bằng với vốn điều lệ đã đăng ký.

Đối với trường hợp này, nhà đầu tư chỉ phải điều chỉnh thông vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Hồ sơ khách hàng cần cung cấp
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo tài chính hai năm gần nhất.
 • Thông tin về vốn đầu tư dự định giảm.
Giảm vốn đầu tư nước ngoài
Giảm vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục giảm vốn đầu tư đồng thời giảm vốn điều lệ công ty.

Đối với trường hợp này, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước, sau đó mới thực hiện thủ tục thủ tục giảm vốn đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

 • Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo tài chính hai năm gần nhất.
 • Thông tin về vốn đầu tư, vốn điều lệ dự định giảm.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các công việc Vạn Phúc Luật sẽ thực hiện

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến việc giảm vốn đầu tư, giảm vốn điều lệ.
 • Trực tiếp soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư.
 • Đại diện theo ủy quyền trực tiếp thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư, vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hồ sơ, tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp khi có yêu cầu từ nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Vạn Phúc Luật

Hotline: 0932.350.835

Địa chỉ: số 10 – Nguyễn Văn Lên – Phú Lợi – Thủ Dầu Một – Bình Dương

0932350835