Nền kinh tế thị trường, đặc biệt là thị trường đầu tư luôn có những biến đổi không ngừng, khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cần phải vận hành dự án phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp hoạt động đầu tư không hiệu quả, không phát sinh lợi nhuận hoặc do việc thay đổi chính sách pháp luật … có thể dẫn đến hậu quả là phải chấm dứt dự án đầu tư.

Khi đó, nhà đầu tư cần phải nắm rõ được những trường hợp, trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo pháp luật Việt Nam để đưa ra phương án xử lý thích hợp trong quá trình chấm dứt hoạt động của dự án. Qua bài viết dưới đây, Luật Vạn Phúc gửi tới quý bạn đọc dịch vụ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nhanh chóng, đáng tin cậy nhất hiện nay.

Căn cứ pháp lý về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Theo quy định của luật đầu tư thì thời gian hoạt động dự án đầu tư không được quá 50 năm, đối với địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn không quá 70 năm. Nếu hết thời gian hoạt động dự án mà không được gia hạn thì phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Hoặc trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện tiếp dự án khi hết thời hạn, dự án đầu tư gặp phải trường hợp tạm ngưng mà nhà đầu tư không khắc phục được thì cũng phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Căn cứ về chấm dứt dự án đầu tư được quy định rất rõ ràng tại Điều 48, Luật đầu tư  2020.

Cham dut du an dau tu 1

Những trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Nhà đầu tư tiến hành chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện gia hạn.

Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật đầu tư 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư đã đăng ký và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư ban đầu, trừ trường hợp quy định theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan quản lý về đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với dự án đầu tư thuộc diện phải bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam;
 • Chấm dứt hoạt động đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết trọng tài.

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư được quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư như sau:

 • Trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định và gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho các cơ quan khác có liên quan;
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.
 • Trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Cham dut du an dau tu

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư được cấp phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư. Trong trường hợp này, nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.

Trường hợp doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thì Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục thu hồi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); nội dung dự án đầu tư tiếp tục có hiệu lực theo quy định pháp luật.

Hồ sơ cần chuẩn bị để chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

 • Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
 • Trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:
 • Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Luật Vạn Phúc, chúng tôi sẽ giúp quý khách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cham dut du an dau tu 1

Quy trình xử lý chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Nhà đầu tư gửi một bộ hồ sơ gồm các tài liệu nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho các cơ quan khác có liên quan.

Những công việc cần làm sau khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Khi đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư cần hoàn tất những công việc sau:

 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản.
 • Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Luật Vạn Phúc

Qua những nội dung chúng tôi đã phân tích nêu trên, có thể thấy chấm dứt hoạt động dự án đầu tư có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khác nhau. Tuy nhiên, đối với mỗi trường hợp chấm dứt lại đặt ra những yêu cầu riêng về thành phần hồ sơ, cũng như trình tự thủ tục đòi hỏi nhà đầu tư phải tuân thủ. Do đó, nhà đầu từ cần phải hiểu đúng để thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, hạn chế những thiệt hại và nghĩa vụ phát sinh.

Sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, Luật Vạn Phúc cam kết:

 • Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đạo đức hành nghề của luật sư Việt Nam.
 • Luôn đặt quyền lợi của khách hàng là ưu tiên số một, nỗ lực để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất với chi phí rẻ nhất.
 • Bảo mật toàn bộ thông tin khách hàng đã cung cấp.

Hi vọng bài viết về dịch vụ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của chúng tôi mang lại những thông tin hữu ích cho nhà đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư hoặc có nhu cầu thực hiện dịch vụ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, vui lòng liên hệ đến Luật Vạn Phúc để được hỗ trợ.

0932350835