Hiện nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty để hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là pháp nhân thành lập theo pháp luật Việt Nam có 100% vốn góp do nhà đầu tư nước ngài góp vốn thành lập để kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan. Để tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mời bạn đọc cùng Vạn Phúc Luật theo dõi bài viết dưới đây:

Quy trình thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân (theo pháp luật Việt Nam), được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

Ngoài ra, công ty 100% vốn nước ngoài cũng có thể được thành lập theo quy định của luật chuyên ngành, như công ty luật, ngân hàng, tổ chức tín dụng…

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, bước đầu tiên trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký xin chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quy trih, thu tuc thanh lap cong ty 100 von dau tu nuoc ngoai

Dự án phải thực hiện đăng ký xin chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh

 • Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

* Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác;
 • Đề xuất dự án đầu tư (bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Dự án phải thực hiện đăng ký xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trong trường hợp, dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài. Theo đó, trường hợp thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài mà liên quan đến những vấn đề trên thì phải đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

* Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ gồm:

 • Các tài liệu giống như đăng kí chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu trên;
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Dự án phải thực hiện đăng ký xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Nhà máy điện hạt nhân;

 • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác.

* Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội gồm:

 • Các tài liệu giống như đăng kí chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu trên;
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động tới môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và hiệu quả của dự án;
 • Đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể (nếu có).

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam;
 • Bản sao có chứng thực Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật công ty. Nếu người đại diện là người nước ngoài thì cần Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài;
 • Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ cần kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định;
Đối với nhà đầu tư là cá nhân
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu nhà đầu tư;
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Cơ quan nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Trường hợp công ty đặt trụ sở tại khu công nghiệp, nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp.
 • Trường hợp công ty đặt trụ sở ngoài  khu công nghiệp, nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ;
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư làm thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Hồ sơ thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Bản sao các giấy tờ sau

 • Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Lưu ý:

 • Cơ quan nộp hồ sơ thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là: Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
 • Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trih, thu tuc thanh lap cong ty 100 von dau tu nuoc ngoai

Bước 4: Khắc dấu công ty cho Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Công ty tiến hành khắc con dấu doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đây là bước cuối cùng trong quy trình Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài .

Bước 5: Thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế ban

Các bước mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế đối với doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài điện tử, kê khai thuế ban đầu cần có 01 kế toán viên có kinh nghiệm để thực hiện những công việc phức tạp trên. Nếu như doanh nghiệp bạn chưa có nhân sự thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục trên vui lòng liên hệ Luật Vạn Phúc để được hỗ trợ kịp thời.

Các khó khăn nhà đầu tư gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Qua bài viết trên đây, Luật Vạn Phúc đã hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020. Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam phải trải qua rất nhiều công đoạn như: chuẩn bị hồ sơ, liên hệ nhiều cơ quan ban ngành để có thể nộp hồ sơ để được cấp phép đầu tư, cấp phép kinh doanh. Chúng tôi hy vọng thông qua nội dung bài viết, doanh nghiệp có thể nắm rõ được thủ tục thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình thực hiện thủ tục nếu còn bất cứ băn khoăn hay vướng mắc gì chưa rõ liên quan đến thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hãy liên hệ đến Luật Vạn Phúc ngay để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn chi tiết của đội ngũ luật sư doanh nghiệp (luật sư chuyên sâu về luật doanh nghiệp và luật đầu tư…) nhé!

Đọc thêm

Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Chức năng của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

0932350835