Trong thời gian vận hành của dự án, thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong một số thời điểm không khớp với thông tin của dự án trong thực tế. Sự thay đổi thông tin có thể từ những nguyên nhân đơn giản như: người đại diện thay đổi CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Công ty chuyển trụ sở, đổi số điện thoại… đến phức tạp hơn như: dự án có thêm nhà đầu tư; nhà đầu tư trước đó chuyển nhượng vốn góp của dự án cho người khác … làm cho thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư có sự thay đổi so với thực tế.

Để tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự án, thay đổi thông tin nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Qua bài viết dưới đây, Luật Vạn Phúc hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới quý khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) là văn bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận toàn bộ thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo đó, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc tổ chức, cá nhân (chủ dự án đầu tư) thực hiện các thủ tục hành chính để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp tại cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều kiện để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chủ dự án đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thông tin về dự án đầu tư có sự thay đổi trong các trường hợp sau:

 • Tên của dự án đầu tư;
 • Thông tin về nhà đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, thông tin diện tích đất được sử dụng;
 • Thông tin về mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư;
 • Nguồn vốn đầu tư của dự án đầu tư (bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động từ bên ngoài);
 • Thời gian hoạt động của dự án đầu tư;
 • Hình thức ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư, bao gồm các thông tin:
 • Tiến độ góp vốn và huy động vốn của dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án, trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện cho từng giai đoạn.

Đồng thời khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần những gì?

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án không phải cấp chủ trương đầu tư:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thay đổi gần nhất;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư từ thời điểm triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Văn bản giải trình hoặc cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm:
 • Các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư là một trong những tài liệu sau: Bản báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Văn bản cam kết về việc hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Văn bản cam kết về việc hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Văn bản bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Hoặc các tài liệu khác chứng minh được năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư gồm các nội dung cơ bản sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của luật về bảo vệ môi trường;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác có giá trị xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của luật chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có).

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án phải xin chấp nhận chủ trương đầu tư:

 • Nhà đầu tư phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan cấp cao hơn thì cơ quan cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 • Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với thành phần hồ sơ như trên.

điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Trường hợp nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư;
 • Trường hợp nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời thực hiện cấp lại con dấu mới theo quy định;
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về ngành nghề kinh doanh trong quá trình hoạt động;
 • Cần lưu ý đối với một số dự án phải thực hiện xin ý kiến của cơ quan chuyên môn trước khi thực hiện điều chỉnh. Đó có thể là các dự án đầu tư trong các lĩnh vực chưa được cam kết mở cửa thị trường hoặc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ví dụ như: Dự án về giáo dục – Đào tạo, Dự án về Vệ sinh công nghiệp, Dự án về tài chính – ngân hàng…

Luật Vạn Phúc hỗ trợ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhanh chóng

Với quy định phức tạp, hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm nhiều đầu mục tài liệu khác nhau, đòi hỏi nhà đầu tư khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải nắm rõ các quy định của pháp luật, đồng thời có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Luật Vạn Phúc có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý với đội ngũ cán bộ, chuyên viên có trình độ cao, cam kết cung cấp dịch vụ chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư uy tín, chất lượng, nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất hiện nay.

Luật Vạn Phúc luôn tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc. Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm:

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài

0932350835